Радиус

Ролята на художника в практиките на съвременното визуално изкуство е много динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, архивиране, използване на необичайни техники
и материали, често прекрачване на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Програмата изследва възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. В нея участват съвременни художници, които курират изложби, представящи работата им съвместно със селектирани от тях автори.